شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان – حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه – کوچه چهارده معصوم – محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

منطقه 2 بهارستان
منطقه یک اصفهان
فهرست