مدیران ارشد

expand_more

امیر حیدری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

رامین عظیمی

رئیس هیئت مدیره

مهری شهبازی

نائب رئیس هیئت مدیره

علیرضا هوشمندی

عضو هیئت مدیره

مجید عالیوندی

معاونت اجرائی و عضو هیئت مدیره

وجیهه فرخ پور

مدیر مالی

فهیمه کوچکی

مدیر واحد بورس

مصطفی کوره پز

مدیر اداری

حسین رزاقی

مدیر واحد تحقیق و توسعه

فاطمه مهری

مدیر واحد ایمنی

احمد حیدری

مدیر واحد پشتیبانی
فهرست