تیم اجرایی پروژه منطقه یک اصفهان

expand_more
مدیران

جواد زارعین

مدیر پروژه

مهدی بهرام پور

مسئول دفتر
سرکارگران

داود پرند

سرکارگر شیفت صبح

منوچهر حمزه ئی

سرکارگر شیفت صبح

حسین خدایی

سرکارگر شیفت صبح

علی اصغر عالیوندی

سرکارگر شیفت عصر

مهدی باقری

سرکارگر شیفت شب
فهرست