تیم اجرایی پروژه منطقه یازده شیراز

expand_more
مدیران

عباس ایرانپور

مدیر پروژه
سرکارگران

ابوذر سعیدی

سرکارگر شیفت صبح

محمدتقی تقوی

سرکارگر شیفت صبح

علی انصاری

سرکارگر شیفت صبح

پژمان شهبازی

سرکارگر شیفت صبح

عباس ارجی

سرکارگر شیفت صبح

عباس ارجی

سرکارگر شیفت صبح

کمال شریفی

سرکارگر شیفت شب
فهرست