تیم اجرایی پروژه منطقه پنج کرج

expand_more
مدیران

جهانبخش رنجبر

مدیر پروژه

ابوالفضل عبدی

مسئول دفتر
سرکارگران

منصور مرادی

سرکارگر شیفت صبح

علیرضا مطلبی

سرکارگر شیفت صبح

داود نصیری

سرکارگر شیفت صبح

محمد فتاحی

سرکارگر شیفت صبح

محمود زمانی

سرکارگر شیفت صبح

داریوش محمدی

سرکارگر شیفت صبح

سجاد رنجبر

سرکارگر شیفت عصر

مرتضی ابراهیمی

سرکارگر شیفت شب
فهرست