تیم اجرایی پروژه منطقه نه اصفهان

expand_more
مدیران

هادی آذرگون

مدیر پروژه

جمشید اسدی فرد

مسئول دفتر
سرکارگران

سجاد پوربختیار

سرکارگر شیفت صبح

محمدتقی رضایی

سرکارگر شیفت صبح

رسول قنبرزاده

سرکارگر شیفت صبح

حسن مریدی

سرکارگر شیفت عصر

حبیب سپیان

سرکارگر شیفت شب
فهرست