تیم اجرایی پروژه منطقه صفائیه یزد

expand_more
مدیران

حسین اسدی فرد

مدیر پروژه

ایوب فلاح

مسئول دفتر
سرکارگران

مهدی رشکوئیه

سرکارگر شیفت صبح

سید حبیب صندوقساز

سرکارگر شیفت صبح

علی غفورزاده

سرکارگر شیفت صبح

احمد زارع

سرکارگر شیفت صبح

ابوالفضل خبری

سرکارگر شیفت شب
فهرست