تیم اجرایی پروژه منطقه دو بهارستان

expand_more
مدیران

رضا خودسیانی

مدیر پروژه

محمدحسن شریفی

مسئول دفتر
سرکارگران

علی امینی

سرکارگر شیفت صبح

علی مجیدی

سرکارگر شیفت صبح

حسین شیخی

سرکارگر شیفت عصر

رضا احمدی

سرکارگر شیفت شب
فهرست