تیم اجرایی پروژه شهر بهبهان

expand_more
مدیران

مهدی خدایی

مدیر پروژه

عقیل رحمانی

مسئول دفتر
سرکارگران

علی کیفر

سرکارگر شیفت صبح

عبدالرضا بکدلی

سرکارگر شیفت صبح

محمد شجاعی

سرکارگر شیفت روز

جلال حبیب الهی

سرکارگر شیفت روز

مجید شنبدی

سرکارگر شیفت روز

هادی صادقی مطلق

سرکارگر شیفت روز

محمد طباطبائی نژاد

سرکارگر شیفت روز

محمد طباطبائی نژاد

سرکارگر شیفت روز

مصطفی بخردی نسب

سرکارگر شیفت روز

احمد کاظمی

سرکارگر شیفت شب
فهرست