تیم اجرایی پروژه شهر اندیمشک

expand_more
مدیران

علی رضایی

مدیر پروژه

سبحان بشیری

مسئول دفتر
سرکارگران

مهدی فرجی

سرکارگر شیفت صبح

صید عیسی جمالی مهر

سرکارگر شیفت صبح

حجت پاپی

سرکارگر شیفت صبح

عباسعلی آذری

سرکارگر شیفت صبح

مجید الهی نیا

سرکارگر شیفت صبح

رسول قنبری عدیوی

سرکارگر شیفت صبح

رضا برزگر

سرکارگر شیفت صبح

بهمن ابراهیمی

سرکارگر شیفت عصر

کریم طرفیان

سرکارگر شیفت شب
فهرست