تیم اجرایی پروژه شهر آباده

expand_more
مدیران

حسین جرکانی

مدیر پروژه
مسئول دفتر
سرکارگران

عبداله عباسی نیا

سرکارگر شیفت صبح

حمید نظری

سرکارگر شیفت صبح

سعید نعمت الهی

سرکارگر شیفت صبح

سعید مرادی

سرکارگر شیفت شب
فهرست